วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่16

สรุปงานทั้งหมด
งานที่อาจารย์สั่ง


1. หนังสือปริศนาคำทาย (บึ่งบึ๊ง คือ อะไร)

2. บัครคำตัวอักษร (ม)

3. อะไร เป็น เครื่องใช้ ไฟฟ้า
4.น้องเนเน่ ( งานคู่)5.คลิปเด็ก (งานกลุ่ม)น้องอาร์ม

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่15

ครั้งที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555


- อาจารย์สอนร้องเพลง ก-ฮ


- อาจารย์นัดสอบร้องเพลง ก-ฮ


- อาจารย์ให้จับกลุ่ม 4-5 คน ทำกิจกรรมตามพยัญชนะที่ได้รับมอบหมาย

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่14

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
- อาจารย์ให้ดูตัวอย่างสมุดนิทาน


บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่13

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
ลอกมาจาก นางสาวพีรญา แสงนาค (เนื่องจากไปเลือกตั้ง อบจ. )
- อาจารย์แจกกระดาษ A4 ให้วาดรูป คนละ 1 รูป


- อาจารย์ให้ออกมายืนหน้าชั้นเรียน ครั้งละ 8 คน แล้วเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับภาพที่วาดโดยให้สัมพันธ์กัน


* การให้เด็กเล่าเรื่องโดยไม่มีการวางแผน การเล่าเรื่องนั้นจะยังไม่ค่อยราบรื่น แต่เมื่อเขาได้ทำบ่อยๆ
เขาก็จะเกิดความมั่นใจ


* กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมในเรื่อง 1. การใช้ภาษา


2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า


3. เด็กได้กล้าแสดงออก


* กิจกรรมนี้ผู้สอนให้ความสำคัญกับผู้เรียนมาก เพราะผู้เรียนได้แสดงความคิด ได้สร้างผลงานของตน
เอง โดนที่ครูไปไปชี้นำหรือสกัดกั้น


- การมีประสบการณ์ทำให้มีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น


- การเรียนรู้ 1 ครั้ง ทำให้เกิดการเรียนรู้ หลายๆครั้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นความรู้
ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการแสดงออก


- เด็กใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร เพื่อแสดงออกถึงความคิดหรือความรู้สึกและความหมาย


- ลักษณะหรือเนื้อหาของภาษา จะต้องมีความเฉพาะ เช่น ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ และความ
สัมพันธ์


- อาจารย์แจกกระดาษ A4 คนละ 1 แผ่น ให้เขียนคำหรือประโยคแล้วให้เพื่อนทาย
- อาจารย์ให้พูดชื่อตัวเอง พร้อมทำท่าทางประกอบจำนวนพยางค์ของชื่อ แล้วพูดชื่อเพื่อนแล้วต่อด้วย
ชื่อตัวเองพร้อมทำท่าประกอบจำนวนพยางค์


* กิจกรรมนี้ช่วยในการแยกแยะคำ แยกแยะพยางค์ แยกแยะน้ำเสียง เป็นวิธีการเพิ่มประสบการณ์อีกวิธี
หนึ่ง


- รูปแบบของภาษา 1. สระ 2. พยัญชนะ 3. วรรณยุกต์


พยัญชนะมีทั้งหมด 44 ตัว มี 28 เสียง
- เสียงสูงมี 11 ตัว ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ส ษ ศ ห
-อักษรกลาง มี 9 ตัว ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ


-อักษรต่ำ มี 24 ตัว แบ่งเป็น
- อักษรต่ำคู่ มี 14 ตัว คือ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
- อักษรต่ำเดี่ยว มี 10 ตัว คือ ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล
-ทำภาพแทนคำ


- อาจารย์ให้จับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ทำหนังสือ สระ + พยัญชนะ


- อาจารย์แจกกระดาษ A4 1 แผ่น แล้วแบ่งให้ได้ 4 คน โดยแบ่งกระดาษที่ได้ออกเป็น 2 ส่วน
1. ส่วนบนสำหรับวาดภาพ
2. ส่วนล่างให้แบ่งช่องไว้สำหรับเขียนตัวหนังสือ แล้วออกมาอ่านให้เพื่อนฟัง


วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่ 12

ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


- การทำหนังสือภาพ
1. เลือกความคิดรวบยอดที่ต้องการให้เด็กได้มีประสบการณ์ทางภาษา
* ความคิดรวบยอด คือ การนำสิ่งที่อ่านผ่านมาทั้งหมด มาสรุปเป็นเรื่องเดียว
* ภาษา คือ เครื่องมือในการสื่อสารหรือสื่อความหมายและแสดงความคิดรวบยอด
2. คำว่า " อะไร" เผ็นคำถามที่ผันเปลี่ยน
- การสร้างภาพปริศนาคำทาย
1. เลือกและกำหนดสิ่งที่ต้องการให้เด็กทาย
2. วิเคราะห์ลักษณะของสิ่งที่กำหนดให้หลากหลายมากที่สุด
3. เรียงลำดับลักษณะของสิ่งที่กำหนดนั้นโดยเริ่มจากลักษณะที่ของหลายๆสิ่งมีลักษณะเช่นนั้น
4. นำมาจัดเรียงลำดับ
5. แต่งประโยคที่มีคำซ้ำ
งานที่ได้รับมอบหมาย
1. แบ่งกลุ่มละ 4 คน ทำหนังสือภาพและภาพปริศนาคำทาย

บันทึกการเรียนครั้งที่ 11

ครั้งที่ 11  วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


   ไม่มีการเรียนการสอน  เนื่องจากอาจารย์ไปอบรม

* หมายเหตุ ชดเชยการเรียนการสอนโดยการทำงานหนังสือภาพ และภาพปริศนาคำทาย

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 10

ครั้งที่ 10  วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

- ดูหนังสือนิทานจาก E - ฺbook เรื่อง แม่ไก่แดง

- การทำหนังสือนิทานจาก E - book

  1. สีต้องมองเห็นชัดเจน

  2. ใช้คำซ้ำๆ เพราะเด็กจะได้จำได้

  3. ต้องให้ภาพสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง

- ความแตกต่างของการเล่านิทาน

  1. การเล่านิทานโดยครูเป็นผู้เล่าเอง

      - ได้สื่อสารกับเด็กได้โยตรง

      - ไม่ปิดกั้นความคิด

      - ได้แสดงความรู้สึก
 
     ข้อจำกัด คือ ครูไม่ว่างพอที่จะเล่านิทานให้เด็กฟังตลอดเวลาที่เขาอยากฟัง

  2. การเล่านิทานโดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิคส์

      - เป็นการสื่อสารได้ทางเดียว

      - สามารถเปิดได้ตลอดเวลาที่เด็กต้องการฟัง 

- คำถามที่ดี คือ ทำไม อย่างไร เพราะอะไร แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของอิสระ

- การถามเกี่ยวกับความจำได้ แต่อย่าทั้งหมด

- ประมวลความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่ครูควรรู้มีอะไรบ้าง

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 9  วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

- ดูภาพจาก Power Point ที่อาจารย์เปิดให้ดู  ดูภาพ รักพ่อครับ ปฏิมา  แล้วนึกถึงอะไร

  1.  พ่อ  >>  จากตัวหนังสือที่เขียนคำว่า " พ่อ "

  2. ความรู้สึก  >> จากตัวหนังสือที่เขียนคำว่า " รัก "

  3.  การมีมารยาท >> จากตัวหนังสือที่เขียนคำว่า " ครับ "

  4. เด็ก  >>  จากตัวหนังสือทีึ่เขียนคำว่า " ปฏิมา "

  5. พัฒนาการ  >>  จากลายเส้น

  6. โอกาศที่เขียน  >> เนื่องในโอกาสวันพ่อ

  7. วิธีการเขียน  >> เขียนจากคอมพิวเตอร์


- บลูม ให้ความหมายเกี่ยวกับภาษาไว้ 3 ประการ คือ

   1. ภาษาเป็นสัญลักษณ์หรือรหัส

   2. ภาษาเป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับโลก

   3. ภาษาเป็นระบบมีกฏเกณฑ์งานที่ได้รับมอบหมาย

-  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจีดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  คนละ 1 กิจกรรม

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 8  วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

- นำเสนอ VDO จากการถามเด็กเกี่ยวกับรูปภาพ

- ดู VDO  เรื่อง การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
  โดย ดร.นฤมล เนียนหอม


งานที่ได้รับมอบหมาย

 1. หาความหมายของอิทธิบาท 4

 2. สมัครสมาชิกโทรทัศน์ครู

 3. Link VDO เกี่ยวกับภาษาระดับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา อย่างละ 1 เรื่อง

บันทึกการเรียนครั้งที่ 7

ครั้งที่ 7  วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555


   ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดประชุม

* หมายเหตุ ชดเชยการเรียนการสอนโดยการทำ blog

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 6  วัพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555


   ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดประชุม

* หมายเหตุ ชดเชยการเรียนการสอนโดยการทำ blog